layout3_new.jpg


goPay


Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky internetového obchodu www.kourimelevne.cz

 

 

 

Provozovatel: Leona Semlerová

Sídlo: Bachmačská 693, 280 02 Kolín 2

IČ: 61878031

Zapsána: v živnostenském rejstříku MÚ Kolín, č.j. 3432/2009/OŽÚ/J/3

NEJSEM PLÁTCE DPH

 

------------------------------------------------------------------------------

Kontaktní údaje:

Telefon: (+420) 777 272 161

Email:  kourimelevne@email.cz

 

Adresa pro doručování ( reklamace )

Leona Semlerová

Opolany 151

289 07 p.Libice nad Cidlinou

(dále jen „Kontaktní adresa“)

 

 


  

UPOZORNĚNÍ :

 

ELEKTRONICKÉ CIGARETY VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ se řadí do kategorie tabákových výrobků a dle zákona číslo 379/2005 Sb. platí

 

zákaz prodeje

osobám

mladším 18 let

 


Elektronická cigareta a její příslušenství není zdravotnický,ani léčivý prostředek.
Úvodní ustanovení


 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě „KourimeLevne.cz" umístěného na internetové adrese www.kourimelevne.cz provozovaném prodávajícím.

 

Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

 

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.


Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.


Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 


Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující.Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který není spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem je.


Kupující - spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem, než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.


Kupující - podnikatel ( nikoli spotřebitel ) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.


Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby. 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

Internetové stránky obchodu obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty ( DPH ) a všech souvisejících poplatků včetně recyklačního poplatku.

 

Tyto ceny nezahrnují náklady spojené s platbou a dodáním zboží, informace o možných způsobech platby a dodání zboží jsou uvedeny na internetových stránkách obchodu viz. Doprava a platba

 

Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na stránkách internetového obchodu.Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

Kupující si může založit v internetovém obchodu na základě registrace vlastní uživatelský účet, a jeho prostřednictvím může objednávat zboží. Zboží může kupující objednávat i bez registrace vyplněním osobních údajů v objednávkovém formuláři.

 

 

Uživatelský účet

Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu kupující při jakékoliv změně aktualizuje.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, o nichž a dalších informacích nezbytných k přístupu do uživatelského účtu je prodávající povinen zachovávat mlčenlivost. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost, pokud tyto povinnosti poruší kupující. Kupující není oprávněn umožnit jakékoli využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, pokud kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než rok.

 

 

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v internetovém obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, o kupujícím, o vybraném způsobu dopravy a platby a o nákladech na ně, prostor pro poznámku určenou prodávajícímu - komentář k objednávce.

Pokud požaduje kupující odeslat zboží na jinou adresu, toto uvede v komentáři k objednávce.

 

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Kupující se při objednávce zavazuje, že je starší 18-ti let. Při doručení zboží může být kupující vyzván k prokázání dovršení věku 18 let.

 

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a to např. písemně či telefonicky. Odmítne-li kupující požadovaným způsobem objednávku potvrdit, považuje se objednávka za neplatnou a kupní smlouva nevznikne.

 

Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 

Po obdržení objednávky prodávajícím je kupujícímu automaticky odeslán elektronickou poštou informační e-mail o přijetí objednávky na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce nebo v jeho uživatelském účtu.

 

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

V případě,že zboží není skladem a prodávající se nedohodne s kupujícím na jiné alternativě ( buď telefonicky nebo e-mailem ) ,vyhrazuje si prodávající právo objednávku zrušit.

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že některé produkty z objednávky nejsou skladem a nedohodne se s kupujícím na jiné alternativě. O tomto bude kupujícího informovat buď telefonicky,nebo na uvedený e-mail v objednávce.

 

Pokud by kupující již zboží zaplatil bankovním převodem, budou mu veškeré přijaté peněžní prostředky bezodkladně vráceny.

 

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

 

Provedením objednávky v internetovém obchodu www. Kourimelevne.cz kupující zároveň prohlašuje, že je mu více než 18 let a že je tudíž způsobilý ke koupi elektronické cigarety a příslušenství, ke koupi e-liquidů dle zákona č. 379/2005 Sb.

 

 

 

 

 

Cena zboží a platební podmínky

 

 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby :

 

Dobírkou – v hotovosti při předání zboží dopravcem ( Česká pošta )

Bankovním převodem – předem na bankovní účet prodávajícího

 

 

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Více informací o těchto platbách naleznete na stránce viz. Doprava a platba

 

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží dopravci.

V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupní cena splatná do 7 dní od uzavření kupní smlouvy.

 

V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby – ID objednávky.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu na zboží, ani jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

 

Přeprava a dodání zboží

 

 

Doprava je realizována prostřednictvím třetí osoby ( dopravce ) – Česká pošta

Zboží expedujeme v pracovní dny do 1-3 dnů po obdržení objednávky se zvoleným dodáním zboží na dobírku.

Při zvolení platby převodem odesíláme zboží v pracovní dny do 1-3 dnů po připsání platby na účet prodávajícího.

Zboží bude dodáno na adresu uvedenou v objednávce, popř. na adresu uvedenou v komentáři k objednávce.

Při dodání zboží na dobírku uhradí kupující platbu dopravci při převzetí.

Pokud nebude kupující na uvedené adrese zastižen, vyzvedne zboží na příslušné pobočce České pošty, kde bude zboží uloženo.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

Nedílnou součástí zásilky je faktura na zakoupené zboží.

Za dodání zboží se považuje převzetí zboží kupujícím.

Vlastnické právo vzniká kupujícímu zaplacením celé kupní ceny zboží (včetně nákladů na dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

Kupující ve vlastním zájmu zkontroluje při převzetí od dopravce neporušenost obalu.

Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.

 

Nepřebírejte od dopravce takto poškozené zboží, prodávající neručí za poškození dopravou.

 

V případě, že po doručení zboží zjistíte pod neporušeným obalem mechanické poškození zásilky, obraťte se s reklamací na pobočku České pošty. Reklamační řízení je možné zahájit nejpozději do dvou dnů od převzetí zásilky. Zásilku je nutno předložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení. Reklamaci je možné uplatnit na kterékoliv poště.

Kupující po převzetí zásilky zkontroluje správnost dodaného (objednaného) zboží dle přiložené faktury a v případě nesrovnalostí ihned (buď telefonicky, nebo e-mailem ) informuje pracovníky eshopu.

 

 

 

 

Odstoupení od kupní smlouvy

 

 

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Kupující spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ještě před odesláním zboží prodávajícím nebo před převzetím zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle ve 14 denní lhůtě na adresu prodávajícího : Leona Semlerová, Opolany 151, 289 07 p. Libice nad Cidlinou, či na adresu elektronické pošty prodávajícího: kourimelevne@email.cz

Odstoupením kupujícího od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

Pokud je odstoupení od kupní smlouvy odesláno prodávajícímu na adresu viz. Kontaktní adresa poslední den lhůty, považuje se také za účinné.

Pokud budete chtít zboží vrátit,kontaktujte nás na uvedený e-mail .Dopis můžete formulovat např. :

Odstupuji od kupní smlouvy ze dne ( uveďte datum nákupu dle faktury ) a žádám o vrácení kupní ceny za zboží na bankovní účet ( uveďte číslo účtu ) nebo na adresu, připojte datum, jméno a adresu kupujícího a podpis.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky , a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího prodávající přijal. Pokud kupující souhlasí s jiným způsobem vrácení a pokud tím kupujícímu nevzniknou žádné náklady, může prodávající vrátit peníze i jinak. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Pokud však zvolil kupující při objednání zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání, který prodávající ve svém internetovém obchodu nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

 

Například :

Pokud jste elektronickou cigaretu vyzkoušeli - nalili jste do clearomizeru, cartomizeru, echomizeru nebo cartridge tekutinu ( e-liquid ), potom je potřeba počítat s tím, že tyto součásti elektronické cigarety nemůžeme z hygienických důvodů přijmout ( takto vyzkoušené již nemohou být znovu použité a prodávané ). Náklady, které vzniknou s uvedením zboží do původního stavu, mohou být požadovány od kupujícího k úhradě.  Při vrácení takto vyzkoušené elektronické cigarety bude částka za tyto díly odečtena z celkové ceny zboží.

Na e-liquid ( pokud byl rozdělán nebo byly odstraněny ochranné prvky ) se nevztahuje právo na odstoupení od smlouvy, jelikož nelze ověřit originálnost obsahu ( nelze z bezpečnostních ani hygienických důvodů vrátit do prodeje ).

 

Aby nedošlo při přepravě k poškození, nebo zničení zboží, je kupující povinen ho při odeslání zpět prodejci vhodně zabalit.

Zboží musí být kompletní, ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodání, nemělo by nést známky používání nebo opotřebování, mělo by být nepoškozené, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu.

 

Zboží NEZASÍLEJTE NA DOBÍRKU, takto došlá zásilka nebude přijata.

 

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v těchto případech

- zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

- zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu a které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

 

 

Poučení o odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

 

 

 

 

Práva a povinnosti z vadného plnění

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

d) věc vyhovuje požadavkům právním předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

 

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

 

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

 

U zboží prodávaného za nižší cenu, pro kterou byla nižší cena ujednána, prodávající za vadu neodpovídá.

 

 

 

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

 

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci.

 

 

Pokud vada představuje podstatné porušení smlouvy, má kupující spotřebitel tato práva

a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) odstranění vady opravou věci,

c) přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupení od smlouvy.

 

Kupující sdělí prodávajícímu při oznámení vady, jaké právo si zvolil. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. To neplatí, pokud žádal kupující odstranění vady a ta se ukáže jako neopravitelná.

Pokud kupující nezvolí své právo včas, má práva, jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

 

Pokud vada představuje nepodstatné porušení smlouvy, má kupující spotřebitel tato práva

a) odstranění vady, nebo

b) přiměřená sleva z kupní ceny.

 

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci, volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

 

Pokud prodávající neodstraní vadu věci včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

 

 

Podstatné a nepodstatné porušení smlouvy

 

Podstatné porušení smlouvy je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Veškerá ostatní porušení smlouvy se považují za nepodstatná.

 

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Opotřebením způsobeným běžným užíváním se rozumí i snížení kapacity baterií. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.

 

Reklamace uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Leona Semlerová, Opolany 151, 289 07 p.Libice nad Cidlinou.

Při oznámení vady kupující postupuje v souladu s reklamačním řádem.

 


 

Reklamační řád


ZÁRUČNÍ DOBA

Na dodané zboží poskytujeme záruku 24 měsíců.

Záruku nelze uplatnit po uplynutí stanovené záruční doby.

Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetí zboží zákazníkem.

Ke každému zboží je přiložena faktura, která slouží i jako dodací a záruční list.

Záruka se vztahuje na výrobní a materiálové vady.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím výrobku, neodborným či nešetrným zacházením, upravováním výrobku, mechanickým poškozením či nadměrným zatěžováním, nesprávnou manipulací, nebo nesprávným skladováním.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Opotřebením způsobeným běžným užíváním se rozumí i snížení kapacity baterií. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke své jakosti, funkcím, užitným vlastnostem a danému účelu vydržet.

Záruku nelze uplatnit při porušení ochranných či záručních pečetí, čárových kodů či nálepek, pokud na výrobku jsou.

Záruka se nevztahuje na zboží poškozené dopravou (za toto poškození ručí dopravce).

Upozorňujeme, že je potřeba rozlišovat záruku zboží a životnost zboží. Záruka je stanovena lhůtou 24 měsíce, ale životnost některých částí je výrazně kratší.


Životnost

Na zboží je poskytována záruka 24 měsíce, ale životnost některých částí je kratší.

Životnost se může lišit intenzitou používání.

Námi garantovaná životnost při běžném používání

baterie - 6 měsíců

atomizery, clearomizery a jejich vyměnitelné části - 7 dníUPLATNĚNÍ REKLAMACE

Pokud byla na výrobku objevena závada v průběhu záruční lhůty, je kupující povinen doručit reklamované zboží na adresu pro doručování zásilek viz. Kontaktní adresa s písemným popisem vady zboží a kopií kupního dokladu.

Reklamované zboží neodesílejte na dobírku, nebude přijato.

Kupující není povinen při uplatnění reklamace dodat prodávajícímu originál dokladu o zakoupení zboží (fakturu), originál potvrzení o právech z vad (záruční list), původní obal zboží ani návod k použití.

Zboží vhodně zabalte, aby nemohlo dojít k jeho poškození přepravou.

Reklamované zboží doporučujeme pojistit pro případ jeho ztráty při přepravě.

Nezapomeňte uvést Vaši zpáteční adresu.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Zákazník bude e-mailem informován o přijetí zboží k reklamaci.

Prodávající doporučuje kupujícímu, aby uplatnil reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady zboží, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.


LHUTY PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Po uplatnění reklamace je prodávající povinen rozhodnout o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitějších případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení. Reklamace včetně odstranění vad musí být prodávajícím vyřízena v následujících lhůtách:


a) v případě kupujícího spotřebitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění,

b) případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout.


Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Zákazník bude e-mailem informován o vyřízení reklamace.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení.

V případě neoprávněné reklamace se záruka za jakost neprodlužuje.

V případě zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k nám). Kupující zašle požadavek na úhradu nákladů emailem na kourimelevne@email.cz.

Do emailu uvede číslo reklamace, číslo účtu a kopii podacího lístku.

V případě neoprávněné reklamace hradí náklady na dopravu zboží k nám kupující.


Reklamace bude posouzena jako neoprávněná, pokud:


-zboží bude poškozené živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj

-s prošlou záruční lhůtou v den uplatnění reklamace

-mechanicky poškozené - pokud toto poškození nevzniklo v důsledku vady věci, za kterou odpovídá prodávající

-poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží

-zboží poškozené neodborným servisním zásahem

Ochrana osobních údajů

 

 

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00051522.

 

Veškeré informace o ochraně osobních údajů,účelech a způsobu zpracování osobních údajů a informace o vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů,jsou obsaženy samostatně v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů,se kterým kupující v rámci každé jednotlivé objednávky vyslovuje souhlas.

 

Kupující bere na vědomí,že prodávajícímu uděluje souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu,za účelem a na dobu uvedenou v Zásadách zpracování osobních údajů.

 

 

Nakládání s elektrozařízením a elektroodpadem

 

Zajištujeme , aby měl spotřebitel možnost při nákupu nového zařízení odevzdat použité zařízení v místě prodeje a to minimálně ve stejném počtu kusů podobného typu a použití.

Možnosti ekologické likvidace vysloužilých elektrozařízení


  • tzv. kus za kus – odevzdáním jednoho vysloužilého výrobku za jeden nově koupený podobný výrobek u prodejce
  • odevzdáním ve sběrném místě pro recyklaci elektrozařízení – v prodejně označené jako „Místo zpětného odběru“
  • odevzdáním do sběrných dvorů
  • likvidací v rámci projektů a aktivit spojených se zpětným odběrem organizovaných kolektivními systémy


Nevhodné nakládání s vysloužilými elektrozařízeními by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrozařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky.

Informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení k recyklaci poskytne:


  • místní úřad vaší obce
  • správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu
  • sběrny OEEZ
  • služba pro odvoz komunálního odpadu
  • www.remasystem.cz -  spoluprácujeme v rámci kolektivního systému pro ekologické nakládání s elektroodpadem.Závěrečné ustanovení


Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy kourimelevne@email.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.


Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.


Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


Materiály publikované v internetovém obchodě mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.


Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 25.5. 2018