layout3_new.jpg


goPay


Poučení o odstoupení od KS

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

 

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

 

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

 

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určení třetí osoba ( jiná než dopravce ) převezmete zboží.

 

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání ( např. dopisem zaslaným na adresu Leona Semlerová , Opolany 151 , 289 07 p. Libice nad Cidlinou , nebo e-mailem na kourimelevne@email.cz ).

 

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

 

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání ( kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standartního dodání námi nabízený ).

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. Prodávající však preferuje vrácení formou bankovního převodu na Váš účet. Tímto Vám v žádném případě nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží, nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu Leona Semlerová , Opolany 151 , 289 07 p.Libice nad Cidlinou. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám zboží odešlete zpět před uplynutím 14 dnů.

 

 

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

 

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.